OpenSlide Windows development builds

Date openslide openslide-java openslide-winbuild Downloads
2017-03-09 bb103630 baf841a4 e9a33a10 32-bit 64-bit Corresponding sources
2017-02-20 7b99a860 baf841a4 e9a33a10 32-bit 64-bit Corresponding sources
2017-01-30 7b99a860 baf841a4 de0f7b0a 32-bit 64-bit Corresponding sources
2017-01-24 7b99a860 201e5278 de0f7b0a 32-bit 64-bit Corresponding sources
2017-01-16 7b99a860 201e5278 53f91fd5 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-12-04 7b99a860 201e5278 caddcb57 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-11-23 7b99a860 201e5278 9ad5b207 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-11-15 7b99a860 201e5278 404ade0f 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-10-18 7b99a860 201e5278 b5dda39e 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-10-07 7b99a860 201e5278 37d0164e 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-09-30 7b99a860 201e5278 03692456 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-09-22 7b99a860 201e5278 cd7346c2 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-09-14 7b99a860 201e5278 065e46e3 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-09-12 7b99a860 201e5278 1a034df4 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-09-11 7b99a860 81fd3331 4491e629 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-08-19 a3153fa9 16fca3eb 4491e629 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-08-09 a3153fa9 16fca3eb 5feaeeeb 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-08-05 a3153fa9 16fca3eb b48cf4cb 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-07-31 a3153fa9 16fca3eb 02ad0b1f 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-07-17 76ae90d3 16fca3eb 02ad0b1f 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-07-06 76ae90d3 16fca3eb bc93cb1a 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-06-12 a783c124 16fca3eb bc93cb1a 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-06-10 a783c124 16fca3eb 03200a77 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-06-05 feac69a7 16fca3eb 57d35068 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-06-04 feac69a7 16fca3eb f5186f1c 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-05-29 c32608aa 16fca3eb 50c6da2a 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-05-19 c32608aa 16fca3eb 97732080 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-05-18 bbc8ae27 16fca3eb 97732080 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-05-17 bbc8ae27 16fca3eb 1b82224a 32-bit 64-bit Corresponding sources
2016-05-16 bbc8ae27 16fca3eb 4ce8f108 32-bit 64-bit Corresponding sources